Data Sarana

NoJenis SaranaJumlahLetakKeterangan
Total993
1Meja Siswa35X.2Laik
2Meja Guru35X.2Laik
3Kursi Siswa35X.2Laik
4Kursi Guru2X.2Laik
5Meja Siswa35XI IPS2Laik
6Kursi Guru2XI IPS2Laik
7Kursi Siswa2XI IPS2Laik
8Meja Guru2XI IPS2Laik
9Meja Siswa35XI IPA2Laik
10Kursi Guru2XI IPA2Laik
11Kursi Siswa35XI IPA2Laik
12Meja Guru2XI IPA2Laik
13Kursi Baca15R. PustakaLaik
14Jam Dinding1R. PustakaLaik
15Rak Buku5R. PustakaLaik
16Rak Surat Kabar2R. PustakaLaik
17Meja Baca5R. PustakaLaik
18Papan Panjang6R. GudangLaik
19Meja Siswa35XII IPS2Laik
20Kursi Siswa35XII IPS2Laik
21Meja Guru2XII IPS2Laik
22Kursi Guru2XII IPS2Laik
23Tempat Sampah1WC1Laik
24Tempat Sampah1WC4Laik
25Meja Siswa35XII IPS1Laik
26Meja Guru2XII IPS1Laik
27Kursi Siswa35XII IPS1Laik
28Kursi Guru2XII IPS1Laik
29Komputer TU1R. TULaik
30Kursi TU2R. TULaik
31Filling Cabinet0R. TU
32Tempat Sampah2R. TULaik
33Foto Copy1R. TULaik
34Printer TU1R. TULaik
35Meja TU0R. TU
36Jam Dinding1R. TULaik
37Lemari0R. TU
38Kursi Pimpinan1R. KepsekLaik
39Meja Pimpinan1R. KepsekLaik
40Filling Cabinet2R. KepsekLaik
41Kursi dan Meja Tamu2R. KepsekLaik
42Brangkas1R. KepsekLaik
43Tempat Sampah0WC3
44Kursi Guru2XII IPA3Laik
45Kursi Siswa32XII IPA3Laik
46Meja Siswa32XII IPA3Laik
47Meja Guru2XII IPA3Laik
48Meja Guru1R. LaborLaik
49Meja Siswa30R. LaborLaik
50Kursi Siswa30R. LaborLaik
51Kursi Guru1R. LaborLaik
52Komputer30R. LaborLaik
53Printer1R. LaborLaik
54Jam Dinding1R. LaborLaik
55Meja Siswa2X.1Laik
56Kursi Guru35X.1Laik
57Meja Guru2X.1Laik
58Kursi Siswa35X.1Laik
59Kursi Guru2XII IPA1Laik
60Meja Siswa2XII IPA1Laik
61Meja Guru2XII IPA1Laik
62Kursi Siswa35XII IPA1Laik
63Kursi Guru2XII IPA2Laik
64Meja Siswa35XII IPA2Laik
65Meja Guru2XII IPA2Laik
66Kursi Siswa35XII IPA2Laik
67Meja Guru18R.GuruLaik
68Kursi Guru18R.GuruLaik
69Jam Dinding1R.GuruLaik
70Tempat Sampah1WC2Laik
71Meja Guru2XI IPS1Laik
72Meja Siswa35XI IPS1Laik
73Kursi Siswa35XI IPS1Laik
74Kursi Guru2XI IPS1Laik
75Meja Guru2XI IPA1Laik
76Meja Siswa35XI IPA1Laik
77Kursi Guru35XI IPA1Laik
78Kursi Siswa35XI IPA1Laik
79Tempat Sampah1R. PSLaik
80Jam Dinding1R. PSLaik